Heb je een klacht?

Pals Letselschade doet er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen en om je belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Lees dan hier meer over onze klachtenregeling.

Praat met je letselschadespecialist

Als je ontevreden bent over de behandeling van je letselschadezaak, neem dan zo snel mogelijk contact op met je letselschadespecialist. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. Hij of zij bekijkt samen met jou welke mogelijkheden er zijn om je bezwaren weg te nemen om zo gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Wat als er geen oplossing komt?

Als er na het bespreken van je klacht met je letselschadespecialist geen oplossing komt voor je klacht, dan kun je je wenden tot het management. Je kunt je klacht onder vermelding van je naam, je dossiernummer en voorzien van een korte omschrijving van je klacht indienen.

Per brief aan:

Pals Letselschade
T.a.v. mevrouw J. Stel
Amersfoortseweg 15E
7313 AB Apeldoorn

Of per e-mail aan: j.stel@palsletselschade.nl

Ook kun je telefonisch contact opnemen met mevrouw Stel op telefoonnummer 06-54 77 64 91.

Wat gebeurt er met je klacht?

1. De ontvangstbevestiging van je klacht

Binnen drie werkdagen ontvang je een schriftelijke bevestiging van ontvangst en meer informatie over de verdere behandeling van je klacht. Bij het registreren van je klacht leggen we de volgende gegevens vast:

  • je NAW-gegevens;
  • de ontvangstdatum van je klacht;
  • een omschrijving van je klacht;
  • de naam van de letselschadespecialist die het dossier in behandeling heeft;
  • alle correspondentie met betrekking tot de klacht;
  • de datum en de manier van afhandelen van de klacht;
  • de status van de klacht.

2. Het opvragen van het dossier bij de letselschadespecialist

Het management bespreekt de gemelde klacht met de letselschadespecialist in kwestie en vraagt je dossier op. Naar aanleiding van je klacht kan het zijn dat het management contact met je opneemt voor aanvullende telefonische of schriftelijke informatie.

3. Het beoordelen van je klacht

Je klacht beoordelen we op basis van de opgevraagde en aangeleverde informatie. Binnen zes weken ontvang je schriftelijk een onderbouwde en inhoudelijke reactie van het management. De behandelend letselschadespecialist ontvangt een kopie van de reactie van het management op je klacht.

Als het door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is om binnen zes weken een reactie te geven, ontvang je binnen dezelfde termijn een tussenbericht met een nadere toelichting over de te nemen stappen en de termijn waarbinnen we onze definitieve reactie geven. De reactietermijn begint op de eerste werkdag nadat wij je klacht hebben ontvangen.

Je klacht kan geheel of gedeeltelijk worden erkend of worden afgewezen

Gehele of gedeeltelijke erkenning
Bij erkenning van je klacht vragen we of je nog vertrouwen hebt in de behandelend letselschadespecialist van Pals Letselschade. Als dit vertrouwen er niet meer is, wordt er samen met jou gekeken om de letselschadezaak over te dragen aan een andere letselschadespecialist van Pals Letselschade.

Heb je ook daar geen vertrouwen in? Dan zal Pals Letselschade meewerken aan de overdracht van het dossier aan een andere belangenbehartiger, onder de voorwaarden zoals je deze kunt vinden in de Overeenkomst Belangenbehartiging.

Afwijzing van je klacht
Het management beoordeelt je klacht en onderbouwt schriftelijk met argumenten waarom je klacht wordt afgewezen. Als je geen vertrouwen meer hebt in het laten behartigen van je belangen door Pals Letselschade zullen we meewerken aan de overdracht van het dossier aan een andere belangenbehartiger, onder de voorwaarden zoals je die vindt in de Overeenkomst Belangenbehartiging.

Het oordeel van de klachtenfunctionaris over de klacht wordt niet (her)beoordeeld door het management tenzij je daarvoor argumenten aanvoert die door het management beoordeeld zullen worden. De behandeling van de (aanvullende) klacht gaat altijd schriftelijk. Hoor- en wederhoor van zowel jou als de letselschadespecialist is niet aan de orde. Het management komt in dit geval binnen vier weken na bevestiging van ontvangst van de (aanvullende) klacht met een schriftelijke, beargumenteerde beoordeling.

Wat als je samen geen oplossing kunt vinden voor je klacht?

Wil je geen gebruik maken van deze klachtenregeling? Of ben je niet tevreden over de uitkomst van de behandeling van je klacht? Als de letselschadespecialist is ingeschreven als registerexpert bij het NIVRE, kun je bij deze instantie je klacht voorleggen:

Nederlands Instituut van Register Experts
Postbus 4231
3006 AE Rotterdam

Dit klachtenreglement doet niets af aan de rechten en verplichtingen van partijen die voortvloeien uit de Overeenkomst Belangenbehartiging en aan de Algemene Voorwaarden die daarop van toepassing zijn.