Naam ( van wederpartij )
Adres
Postcode en plaats

 

Plaats en datum


Geachte heer/mevrouw,

Op ________ ( datum ongeval ) te ________ ( plaats ) waren u en ondergetekende betrokken bij een ongeval.

Het ongeval kwam als volgt tot stand: ________ ( korte omschrijving van de situatie van het ongeval, eventueel met een situatieschets ).

Op grond van artikel ________ ( hier betreffende wetsartikel invullen ) acht ik u aansprakelijk voor de door mij geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.

Tevens stel ik u aansprakelijk voor de wettelijke rente conform wet en jurisprudentie.
Ik verzoek u vriendelijk het ongeval aan uw verzekeraar te melden. De gegevens van uw verzekerings-maatschappij en het polisnummer zou ik graag van u willen ontvangen.
Bent u niet verzekerd, dan verzoek ik u als aansprakelijke partij de schade rechtstreeks aan mij te vergoeden.

Voor het geval ik geen reactie van u ontvang, stel ik u in gebreke. In dat geval zal ik zo nodig rechtsmaatregelen treffen, waarvan de kosten tevens bij u in rekening worden gebracht.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

 

Uw naam
Adres
Postcode en woonplaats