Schadevergoeding na mishandeling

Gisteren heeft de bekende Nederlander een verkeersregelaar geslagen; er zou sprake zijn van een hersenschudding en de man is in ‘shock’.

Onrechtmatig

Dit soort zaken komen misschien wel vaker voor dan gedacht wordt. Wat velen zich wellicht niet realiseren is dat het uitdelen van een klap al snel betekent dat de schade die daardoor ontstaat vergoed moet worden en dat die schade meestal niet verzekerd is.

Als een persoon een ander slaat of bijt of schopt dan is dat mogelijk ‘mishandeling’ in de zin van het Wetboek van Strafrecht, maar in ieder geval is het onrechtmatig in de zin van ons Burgerlijk Wetboek (zie artikel 6:162 BW). De onrechtmatigheid kan weggenomen worden, als sprake is van een rechtvaardigheidsgrond. Dit zal aan de orde zijn in het geval van zelfverdediging.

Schadevergoeding

Als sprake is van onrechtmatig handelen, dan bestaat er de verplichting van de dader om de schade te vergoeden. Het uitdelen van een tik kan daarmee behoorlijk grote gevolgen hebben. Stel bijvoorbeeld dat de verkeersregelaar in het geval van Ben Saunders, door de gevolgen van de klap klachten houdt en uitvalt voor zijn werk? In eerste instantie zal diens werkgever verplicht zijn het salaris door te betalen; daarvoor heeft hij een regresrecht: de werkgever kan het netto deel van het doorbetaalde salaris verhalen op de aansprakelijke partij. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid bestaat mogelijk recht op een WGA -of IVA uitkering, met behoorlijke inkomensgevolgen voor de benadeelde. Diens schade wordt dan jaarlijks groter en het UWV kan ook de schade verhalen op de dader.

Niet verzekerd

De meeste particulieren hebben een AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren). De polisvoorwaarden van die verzekeringsovereenkomst kennen de zogenaamde ‘opzetclausule’. Dat houdt in dat schade, ontstaan door opzettelijk wederrechtelijk handelen tegen een persoon niet door de verzekeraar vergoed wordt. De consequentie daarvan is dat die schade dus door de particulier (lees: dader) zelf betaald moet worden. In de praktijk levert dat nogal eens problemen op, bijvoorbeeld doordat de dader(s) niet meer te traceren is of omdat deze geen geld heeft (hebben).

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als een slachtoffer niet terecht kan bij de aansprakelijke dader voor zijn schade, bijvoorbeeld omdat deze geen verhaal biedt, kan hij een beroep doen op uitkering door het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor de goede orde: dat betreft een tegemoetkoming in de schade en geen volledige vergoeding.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade