In het NRC Handelsblad van 28 mei 2015 was te lezen dat de burgemeester van Haaksbergen af moet treden in verband met het ongeval dat in die gemeente plaatshad met een monstertruck. Het ongeval vond september vorig jaar plaats. Er vielen drie doden en meer dan twintig gewonden.

Onderzoeksrapport

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft de zaak onderzocht en erover gerapporteerd. De conclusies luidden onder andere dat de gemeente Haaksbergen de gevaren van het evenement onvoldoende heeft onderkend. Het lijkt er dus sterk op dat de vergunning, die is verleend voor het evenement, nooit verleend had mogen worden, omdat het veel te gevaarlijk was om dat evenement daar en onder die omstandigheden te houden. Met alle gevolgen van dien.

Aansprakelijkheid

Om te kunnen beoordelen of er iemand aansprakelijk is te houden voor de schade, zal kennisname van het rapport van de Onderzoeksraad nodig zijn. Diens bevindingen zullen (mede) bepalend zijn voor de vraag wie aansprakelijk gesteld kan (moet) worden en op welke gronden. Voor de nabestaanden en letselschadeslachtoffers is van groot belang om goed te overwegen wat voor hen de beste juridische route is, na kennisname van alle relevante feiten en omstandigheden.

Organisatie aansprakelijk

In dit soort zaken – voor de goede orde: iedere zaak is uniek natuurlijk, maar soms is er een juridische ‘categorie’ – gaat meestal in eerste instantie de gedachte uit naar de organisatie van het evenement. Immers, als een vereniging of bedrijf iets organiseert, bij welk evenement schade door onveiligheid optreedt, dan zal dat meestal onrechtmatig zijn ten opzichte van de bezoekers (artikel 6:162 BW). Daarbij is van belang of er ook duidelijke regels omtrent de veiligheid zijn overtreden.

Gemeente aansprakelijk

Een andere – juridisch heel interessante – vraag is of in dit geval ook de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van de slachtoffers. Dat ligt natuurlijk wat lastiger, omdat het immers niet de gemeente zelf was die de regels omtrent de veiligheid overtrad; het verwijt dat dan de gemeente gemaakt wordt is dat zij ten onrechte een vergunning heeft afgegeven voor het evenement. Bij de vuurwerkramp is een vergelijkbare route geprobeerd, doch helaas zonder succes voor de slachtoffers. Het komt mij voor dat de kaarten in deze zaak iets gunstiger liggen voor de slachtoffers.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade