In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 11 juli 2015 stond het artikel van Ferdy Doldersum. Dat is de timmerman uit Erica die tijdens zijn werk van 10 meter hoogte is gevallen. Ten gevolge van die val heeft hij ernstig letsel opgelopen.

Toen ik het artikel las en meer nog de aanhef, moest ik denken aan veel van mijn cliënten die het slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsongeval. In de aanhef van het artikel staat dat Ferdy denkt dat de veiligheid op de werkplek in de verdrukking is geraakt door de werkdruk. De werkgever weerspreekt dat. Uit het artikel volgt dat Ferdy wordt bijgestaan door mijn kantoorgenoot Marcel Garst en dat de aansprakelijkheid inmiddels is erkend. Gelukkig maar.

Angst voor mijn baan!

In veel zaken waarbij sprake is geweest van een bedrijfsongeval (veelal ook nog op locatie bij een grote klant of opdrachtgever van de werkgever), geeft het slachtoffer tijdens het intakegesprek aan te twijfelen of hij of zij de werkgever wel aansprakelijk wil stellen. Wat als de werkgever boos wordt of erger, mijn contract niet verlengt of beëindigt?

De werkgever aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:658 BW is vaak een hele stap. Eigenlijk is dat een gevoelsmatige stap. Dit wetsartikel maar ook de jurisprudentie op basis van 7:658 BW beschermt de werknemer met betrekking tot zijn of haar stel- en bewijslast. De werknemer hoeft op grond van 7:658 BW alleen te stellen en aannemelijk te maken dat hij of zij schade heeft opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Daar ontstaat wel eens discussie over, maar over het algemeen staat dat wel vast. De werkgever heeft de volle bewijslast omtrent de vraag of al het redelijke is gedaan om de schade van de werknemer te voorkomen. Je hoeft als werknemer dus niet te stellen wat de werkgever in jouw ogen verkeerd heeft gedaan. Dat gegeven zou eigenlijk de eventuele spanning tussen de werknemer en werkgever bij een bedrijfsongeval weg moeten nemen. De meeste bedrijven zijn tegen aansprakelijkheid verzekerd. Dit betreft de zogenaamde AVB verzekering.

Overleg met werkgever na ongeval

Kortom, als een werknemer of ZZP-er tijdens zijn werk een ongeval overkomt, zou de werknemer/ZZP-er gewoon naar de baas moeten kunnen stappen en zeggen: “Ik stuur even een brief met medische stukken waaruit volgt dat ik schade heb opgelopen tijdens mijn werk, stuur jij die brief dan even door naar de AVB verzekeraar?”

Meer hoeft er tussen de werknemer en werkgever niet te gebeuren. De verzekeraar zal na ontvangst van die brief onderzoek doen naar de vraag of de werkgever aan de op haar rustende zorgplicht ter voorkoming van het ongeval, heeft voldaan. Als de Arbeidsinspectie in haar rapport de werkgever een boete oplegt, zal de verzekeraar daar niet in slagen. Als de Arbeidsinspectie geen boete oplegt is het nog steeds aan de verzekeraar om aannemelijk te maken, dat de werkgever alles wat in redelijkheid van haar kan worden verwacht, heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. Dat is niet eenvoudig.

Meer harmonie

Ferdy had in feite niet hoeven stellen dat hij meent dat zijn werkgever de veiligheid niet goed heeft gewaarborgd door hoge werkdruk. De verzekeraar van de werkgever moet stellen en bewijzen dat alles veilig was op de werkplek. Ik bedoel maar te zeggen, dat een werknemer na een ongeval op het werk – juridisch gezien – de werkgever niet hoeft mede te delen dat hij de werkgever iets verwijt. In feite doet de werknemer dat wel, maar dat gebeurt door de bescherming uit het wetsartikel 7:658 BW impliciet. Dat gegeven zou de drempel kunnen verlagen en de “angst voor mijn baan” wat kunnen wegnemen. Een aansprakelijkstelling op grond van artikel 7:658 BW zou eigenlijk niet of in elk geval minder persoonlijk moeten worden opgevat. Ik begrijp best dat werkgevers schrikken van een ongeval en in de verdedigingsmodus schieten. Ze zouden dat moeten loslaten en de verdediging over laten aan de AVB verzekeraar. In dat geval kunnen werknemer en werkgever zich focussen op de re-integratie en de voortzetting van de arbeidsrelatie. Ik adviseer mijn klanten die met deze twijfel kampen, om eerst eens met de werkgever te praten en het hierboven beschrevene uit te leggen. Dat kan ook met hulp van de belangenbehartiger.

Mr. F.P. de Jong
Letselschadespecialist Pals Letselschade