“Veel slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten krijgen geen compensatie voor de financiële schade die ze hebben opgelopen.” Dit is de kop naar aanleiding van een interview met Wim Eshuis over zijn proefschrift waarmee hij deze week promoveert.

Uit onderzoeken voor zijn proefschrift blijkt dat de compensatie van de financiële schade voor beroepsziekten en bedrijfsongevallen in Nederland een juridische lijdensweg is. Letselschadespecialist Richard Heersema van Pals Letselschade reageert naar aanleiding van deze berichten in de media.

‘De juridische lijdensweg die Wim Eshuis aangeeft wordt zeker herkend, maar gelukkig geldt dit niet voor alle gevallen. Er is namelijk een verschil met een letselschadezaak waarbij het gaat om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. In ons huidige stelsel dient een werkgever zorg te dragen voor, kort gezegd, veilige werkomstandigheden. Deze zorgplicht van de werkgever is wettelijk geregeld (art. 7:658 BW). Voldoet de werkgever niet aan deze zorgplicht, dan is hij gehouden de schade van de werknemer te vergoeden indien deze schade wordt veroorzaakt door een schending van deze zorgplicht. Er is overigens geen sprake van een zogenoemde risicoaansprakelijkheid bij de werkgever waarbij deze altijd aansprakelijk en hiermee schadevergoeding plichtig is jegens zijn/de werknemer.Daarnaast kan getracht worden via de weg van ‘goed werkgeverschap’ (art. 7:611 BW) schade opgelopen in de uitoefening van het werk vergoed te krijgen.

Lastig punt is veelal, en dit gaat meer op voor beroepsziekten dan voor ‘echte’ bedrijfsongevallen, dat de relatie tussen de klachten en de schending van de zorgplicht dient te worden aangetoond of op zijn minst aannemelijk gemaakt. Wanneer een werknemer met zijn hand in een machine komt, waarvan een veiligheidsklep is verwijderd (“omdat dat makkelijker is als er een storing is”), zal het niet een hele opgave zijn de erkenning van het recht op vergoeding van de schade te krijgen. Wel kan er dan nog zeker een ‘strijd’ moeten worden geleverd over de omvang van de schade. Dit laatste speelt overigens in vrijwel alle letselschadezaken, dit pijnpunt is niet slechts voorbehouden aan arbeidsongevallen. Dit alles is feitelijk – en juridisch – inherent aan het huidige stelsel. Vaak zijn werkgevers voor deze risico’s verzekerd en dient de aanspraak op een vergoeding van de schade te worden afgehandeld met een verzekeraar. Dit draagt ook bij aan een vaak langdurig schaderegelingstraject.’

Reactie maatregelen Wim Eshuis

‘De vraag is of dit systeem, bezien vanuit het perspectief van de schadelijdende werknemer, voldoende soelaas biedt of niet. Wim Eshuis geeft een aantal suggesties aan, zoals een aparte verzekering of een afzonderlijke cao-bepaling. Invoering van één of beide zal zeker positief kunnen zijn, met name ten aanzien van de rechtszekerheid (‘je weet zeker dat je recht hebt op een compensatie’). Nagedacht zal wel moeten worden over de uitwerking. Vraag is of, indien er zal worden gewerkt met vastgestelde schadevergoedingen/bedragen, de werknemer ook zijn schade vergoed zal krijgen. Gewaakt zal moeten worden dat het niet een soort van collectieve ongevallenverzekering wordt, welke veelal (ook thans) door werkgevers kan en wordt afgesloten.

Lovenswaardig zou uiteraard en zeker zijn indien een dergelijk verzekering en/of cao-bepaling een aanvullend karakter zou hebben op het huidige wettelijk kader. Vergelijkbaar bijvoorbeeld met het Waarborgfonds Motorverkeer bij verkeersongevallen wanneer er geen beroep kan worden gedaan op een WAM-verzekering. Het huidige wettelijk stelsel zou niet volledig ‘op de schop’ hoeven; dit wordt eigenlijk ook voortdurende ‘gefinetuned’ door de (rechts)praktijk en de jurisprudentie’, aldus Richard Heersema van Pals Letselschade.

Belangen behartigen door een letselschadespecialist

Voor het slachtoffer is het essentieel om een ervaren en deskundige letselschadespecialist in te schakelen. Een letselschadespecialist die opkomt voor zijn of haar belangen, het slachtoffer centraal stelt en ervoor zorgt dat het slachtoffer krijgt waar hij recht op heeft. De letselschadespecialisten van Pals Letselschade stelt al jaren met succes werkgevers aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.