Op vrijdag 8 mei 2015 heeft een ontploffing bij een bedrijf in Wijchen plaatsgehad. Het gaat om een bedrijf dat trailers bouwt en men vermoedt dat de ontploffing plaatshad nabij of in de spuiterij. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn.

Vuurwerkramp

Hoewel qua omvang niet vergelijkbaar doet het nieuwsfeit enigszins denken aan de vuurwerkramp te Enschede zo’n vijftien jaar geleden, waarbij vele slachtoffers vielen. Vanmorgen werd bekend dat weduwen van bij die ramp omgekomen brandweermannen de Staat voor de rechter slepen. Ze proberen een geheim politierapport los te krijgen om meer te weten te komen over de oorzaak van de brand die destijds aanleiding was voor de vernietigende explosies.

Feitenonderzoek

In dit soort kwesties kan een conclusie over de consequenties van de gebeurtenissen pas getrokken worden, als er voldoende duidelijkheid bestaat over de feitelijke toedracht. Daarvoor is van groot belang dat er gedegen onderzoek wordt gedaan door brandweer, politie en de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie is in Nederland de aangewezen instantie om te onderzoeken of een bedrijf zich gehouden heeft aan alle regels omtrent veiligheid en zorgvuldigheid. Zij toetsen aan de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en alle daaruit voortvloeiende regels en protocollen. Het is ook mogelijk om als (potentieel) eisende partij te bezien of daarnaast aanvullend bewijs kan worden verkregen, bijvoorbeeld door het laten horen van getuigen ten overstaan van een rechter. In sommige zaken kan ook verzocht worden om een deskundigenbericht, voorafgaand of tijdens een procedure. Het kan ook zijn dat ondanks aanwezige rapporten en andere bewijzen (getuigen, deskundigen), nog te weinig duidelijk is. Dat lijkt het geval bij de vuurwerkramp, aangezien men probeert aanvullende informatie over de toedracht te verkrijgen. In dit verband wijs ik op artikel 843a Rv, waarin is bepaald dat aan de rechter een verzoek kan worden gedaan om te bepalen dat aan een partij bepaalde bescheiden worden overgelegd, als die partij daarbij een rechtmatig belang heeft.

Aansprakelijkheid

Het oordeel over de aansprakelijkheid is afhankelijk van de vaststaande feiten die moeten blijken uit de diverse onderzoeken en aanvullende bewijsgaring. Van belang daarbij om te weten is dat de meeste onderzoeken niet gericht zijn op de vraag of iemand (civielrechtelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor de ontstane schade. De meeste onderzoeken zijn gericht op de vraag of sprake is geweest van overtredingen in strafrechtelijke zin, dus bijvoorbeeld of sprake is van dood door schuld of – een lichtere variant – een onveilige manier van werken, waardoor een boete kan worden opgelegd.

Het is dan aan de jurist om op basis van al hetgeen aan bewijs beschikbaar is te beoordelen of ook sprake is van een verwijt, waardoor er aanspraak bestaat op vergoeding van geleden (en nog te lijden) schade.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade