Bij werkzaamheden aan het nieuwe theater in Emmen aan het Willinkplein is een man gewond geraakt, doordat een steiger is ingestort. Het gaat om een werknemer van bouwbedrijf Dura Vermeer. Het lijkt erop dat ook betonnen vloerdelen zijn meegekomen bij het instorten van de steiger.

Arbeidsinspectie

Bij bedrijfsongevallen met ernstig letsel tot gevolg is de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen (artikel 9 Arbowet). De verplichting bestaat al in geval van ziekenhuisopname; heel ernstig hoeft het letsel dus niet te zijn.

Die melding is van groot belang juist ook voor de gewonde werknemer. Na inschakeling zal de Arbeidsinspectie onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval en een oordeel of advies geven over vastgestelde overtredingen van de Arbowet of andere regelgeving, als daarvan sprake is. De resultaten worden weergegeven in een onderzoeksrapport. Dat rapport is van groot, maar niet van doorslaggevend belang voor de werknemer.

Belang van het rapport van de Arbeidsinspectie

Dat rapport is vooral van belang, omdat van belang zijnde feiten worden onderzocht en vastgelegd. Voor het later te leveren bewijs telt zo’n rapport zwaar mee. Als lang wordt gewacht met zo’n onderzoek, dan is de situatie wat betreft arbeidsomstandigheden niet meer dezelfde, dus haast is geboden. Vandaar ook de meldingsplicht; de Arbeidsinspectie kan dan snel ter plaatse onderzoek verrichten. In de aansprakelijkheidszaak, die meestal wel volgt na een ernstig bedrijfsongeval, zal ook in eerste instantie naar het rapport van de Arbeidsinspectie gekeken worden. De Arbeidsinspectie rapporteert niet over mogelijke aansprakelijkheid, maar alleen over mogelijke overtredingen.

Aansprakelijkheid

Bij bedrijfsongevallen dient de werknemer slechts aannemelijk te maken dat hij schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden. Vervolgens moet de werkgever dan bewijzen, dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Dat wil zeggen dat hij aannemelijk dient te maken dat hij alle regels aangaande de veiligheid in die specifieke situatie heeft nageleefd. De ‘bewijsbal’ ligt dus direct bij de werkgever. De werkgever heeft dus ook belang bij een rapportage van de Arbeidsinspectie. Zonder een gedegen rapportage over het ongeval zal hij immers niet kunnen bewijzen dat hij alles netjes op orde had.

Als de Arbeidsinspectie heeft geconcludeerd dat geen sprake was van overtredingen, dan kan de werkgever desondanks aansprakelijk zijn voor de schade van de werknemer. De aansprakelijkheidsvraag is dus bepaald niet beslist door het rapport van de Arbeidsinspectie, maar als er geen rapportage is, dan is de kans heel groot dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade