Gisteren werd bekend dat werkgever Xycarb Ceramics vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie vanwege het overlijden van twee werknemers door een bedrijfsongeval. Tijdens werkzaamheden aan een reactor zijn ze blootgesteld aan het zeer gevaarlijke argongas en/of een zeer zuurstofarme omgeving en door verstikking om het leven gekomen.

Volgens het OM is voorafgaand aan de werkzaamheden niet goed uitgezocht aan welke arbeidsomstandigheden de werknemers werden blootgesteld. Er zijn onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Men had kunnen weten dat er gevaar voor verstikking bestond.

Strafzaak

De vervolging zal gaan om artikel 307 Wetboek van Strafrecht. Hierin is bepaald dat iemand aan wie de dood van een ander te wijten is, kan worden gestraft met een gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van de vierde categorie. De rechtbank Den Bosch, aan wie de zaak wordt voorgelegd, moet beslissen of dit artikel in deze zaak inderdaad van toepassing is en of het bedrijf gestraft moet worden. Voorlopig is het dus ‘slechts’ de mening van het OM dat dit zo is; de rechter bepaalt.

Nabestaanden recht op schadevergoeding?

Een andere, misschien voor de nabestaanden wel net zo belangrijke vraag, is of het bedrijf ook aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade van de nabestaanden. Voor het antwoord op die vraag wordt te rade gegaan bij artikel 7:658 BW. Als de werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden, is de werkgever daarvoor aansprakelijk. Tenzij hij bewijst dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemers.

De strafzaak levert mogelijk bewijs op in het voordeel van de werknemers. Als de strafrechter bepaalde feiten vast vindt staan, ‘telt’ dat ook in de aansprakelijkheidszaak, zie artikel 161 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Overlijdensschade

De nabestaanden hebben recht op schadevergoeding als vast komt te staan dat het bedrijf aansprakelijk is. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van tal van omstandigheden en de berekening ervan is niet eenvoudig. Recent is er een richtlijn van de Letselschaderaad over overlijdensschade opgesteld, waarbij de vaststelling van de schade vereenvoudigd is.

Neem voor meer informatie contact op met onze letselschadespecialisten.