Als u door toedoen van een ander letselschade oploopt, kunt u die partij aansprakelijk stellen voor de door u geleden en te lijden schade, zowel materieel als immaterieel. Hoe gaat dat aansprakelijk stellen voor letselschade nu precies in zijn werk en waar moet u op letten.

Schriftelijk

Het beste kunt u de wederpartij schriftelijk aansprakelijk stellen voor letselschade met een aangetekende brief. U beschikt dan namelijk over bewijs dat u de aansprakelijkstelling verzonden heeft en op welke datum u die verzonden heeft. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn indien de tegenpartij zich op verjaring wil beroepen.

In deze brief dient u de volgende zaken aan te geven:

– Naam en adresgegevens wederpartij;
– Uw naam en adresgegevens;
– Datum brief;
– Datum ongeval;
– Beschrijving van het ongeval en uw letsel;
– Het wetsartikel op basis waarvan u wederpartij aansprakelijk acht;
– Eventueel stuiting van de verjaring.

Wettelijke basis

De wederpartij kan op basis van verschillende rechtsfeiten aansprakelijk zijn voor de door u geleden en te lijden schade. In de meeste gevallen gaat het om een onrechtmatige daad van een persoon zelf (art. 6:162 BW).

Ook kan er sprake zijn van kwalitatieve aansprakelijkheid. Dit is aansprakelijkheid voor gedragingen van andere personen zoals werknemers (art. 6:170 BW) en minderjarigen (art. 6:169 BW), dieren (6:179 BW), roerende zaken (art. 6:173 BW), onroerende zaken (art. 6:174 BW) of stoffen (art. 6:175 BW). Daarnaast kan er ook productaansprakelijkheid zijn voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product (art. 6:185 BW).

Verjaring Stuiten

Als u de verjaring niet tijdig stuit, kunt u uw recht op schadevergoeding verliezen. In Nederland gelden verschillende verjaringstermijnen.

Risico’s

Juridisch gezien komt het aansprakelijk stellen van derden voor letselschade erg nauwkeurig. Indien er fouten in de aansprakelijkstelling staan, kan dit in het uiterste geval leiden tot het afwijzen van de aansprakelijkheid door een rechter. U kunt derhalve het beste de aansprakelijkstelling laten opstellen door een ervaren letselschadespecialist.

Voorbeeld brief

Wilt u echter toch zelf de wederpartij aansprakelijk stellen, dan treft u hier een voorbeeldbrief aan. Voorbeeldbrief aansprakelijkstelling >>