Privacystatement Pals Letselschade

Algemeen

Pals Letselschade respecteert je persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt of die we op een andere manier verwerven vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dus ook gegevens die indirect iets over je zeggen zijn persoonsgegevens. Hieronder informeren we je volgens de in de AVG beschreven informatieplicht naar de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens we verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Pals Letselschade verwerkt je persoonsgegevens om haar diensten aan te kunnen bieden, te kunnen verbeteren en om persoonlijk met je te kunnen communiceren. Om onze dienstverlening te evalueren, schakelt Pals Letselschade vaak een derde partij in. Als betrokkene maak je zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicatie-uitingen van ons kantoor.

Doel verwerking persoonsgegevens

Pals Letselschade verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst van buitengerechtelijke belangenbehartiging;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het innen van declaraties;
 • marketing- en communicatieactiviteiten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Pals Letselschade verwerkt voor haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens die je altijd zelf uit eigen initiatief verstrekt:

 • je NAW-gegevens;
 • je medische gegevens;
 • je arbeidsdeskundige gegevens;
 • je schadegegevens.

Deze persoonsgegevens verwerkt Pals Letselschade omdat je deze zelf op eigen initiatief hebt verstrekt, we deze voor de dienstverlening hebben verkregen, deze door derde partijen zoals wederpartijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of deze via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Pals Letselschade verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • toestemming van de betrokkene(n);
 • een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pals Letselschade deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, daarbij lettend op de eerder genoemde doeleinden. Hierbij kun je ook denken aan praktijkwaarneming door een andere letselschadespecialist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Pals Letselschade, zoals een IT-leverancier. Maar we kunnen je gegevens ook verstrekken voor (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Pals Letselschade je persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij - zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie – als dit wettelijk verplicht is. Met de derde partij die namens en in opdracht van Pals Letselschade je persoonsgegevens verwerkt, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin wij afspraken vastleggen over de gegevensverwerking. De door Pals Letselschade ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden – een accountant, een notaris of een partij die we hebben ingeschakeld voor een second opinion of een deskundigenrapport ­– zijn voor de verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Pals Letselschade hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Daarom zorgen we voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Hiervoor maken we bij Pals Letselschade gebruik van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier. Pals Letselschade zal voor een goede bescherming van je persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Pals Letselschade bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid of verwijdering van je persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van je verzoek bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Pals Letselschade je verzoek als betrokkene niet of niet volledig kan uitvoeren. Denk hierbij aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Je verzoeken kun je richten aan de Operationeel Manager van Pals Letselschade: j.stel@palsletselschade.nl.

Om er zeker van te zijn dat wij op basis van je verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij je om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Pals Letselschade neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Pals Letselschade zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op socialemedianetwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Pals Letselschade houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens door deze partijen. Gebruik van die media komt dus voor jouw risico. Voordat je van de diensten van derde partijen gebruik maakt, is het verstandig om eerst het privacystatement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Pals Letselschade houdt voor statistische doeleinden gebruiksgegevens van de website bij. De zo verzamelde persoonsgegevens zijn in principe geanonimiseerd en worden niet door Pals Letselschade verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de Pals Letselschade website te vergroten, gebruiken we zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek op de website van Pals Letselschade op bijvoorbeeld je computer, je tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Pals Letselschade gebruikt cookies van Google Analytics om in hoofdlijnen het gebruikersgedrag en algemene trends te kunnen volgen en hiervan rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hier wettelijk toe wordt verplicht of als derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Pals Letselschade geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals we die hiervoor hebben omschreven. Ook worden er cookies geplaatst door het gebruik van buttons of links, zoals hiervoor onder Gebruik social media is omschreven. Pals Letselschade heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door deze derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) kun je meer lezen over cookies en hoe je deze kan blokkeren of verwijderen.

Op de website biedt Pals Letselschade een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door iedereen worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit deze blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder Privacyrechten van betrokkenen. Pals Letselschade is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. Pals Letselschade zal dan altijd reageren op je verzoek, aangeven dat het niet gelukt is en ook om welke reden. Als je als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (zoals sociale media), dan is deze derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt voor verzoeken om verwijdering of andere privacyvragen.

Aanpassing privacystatement

Pals Letselschade heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op ieder moment zonder dit eerst te melden te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op onze website gepubliceerd. Ga daarom regelmatig naar onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit privacystatement kun je contact opnemen met Jill Stel, Operationeel Manager bij Pals Letselschade.

Dit privacystatement is op 19 juni 2018 vastgesteld.