Algemene Voorwaarden Bureau Pals B.V.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bureau Pals B.V.: Bureau Pals B.V., (hierna: ‘de vennootschap’), handelend onder de handelsnaam Pals Letselschade, is gevestigd in Emmen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04037305. De vennootschap schakelt voor de uitvoering van opdrachten voor een opdrachtgever (hierna: ‘de cliënt’) juristen en andere personen in.

De cliënt: De opdrachtgever van de vennootschap

De overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen de vennootschap en de cliënt (overeenkomst van belangenbehartiging).

Honorarium: Dat wat de cliënt de vennootschap moet vergoeden voor zijn werkzaamheden.

Kosten: De kosten van derden die de vennootschap voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht maakt, ook wel verschotten genoemd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de cliënt, tenzij zij voordat de overeenkomst tot stand is gekomen schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. De vennootschap is verplicht om buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor de cliënt om diens belangen te behartigen ten opzichte van de (potentieel) aansprakelijke partij. Boek 7, Titel 7, Afd. 1 BW is op deze overeenkomst van toepassing als hiervan niet in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.
 2. Alle overeenkomsten moeten uitsluitend zijn gegeven aan en aanvaard door de vennootschap, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hier niet van toepassing.
 3. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de geleden en nog te lijden schade van de cliënt zoveel mogelijk wordt verhaald. De vennootschap zal zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de overeenkomst zoveel mogelijk opstellen als een goed opdrachtnemer en een redelijk handelend en bekwaam vakgenoot. Maar de vennootschap kan hierbij niet garanderen of waarborgen dat het beoogde resultaat ook wordt bereikt.
 4. De overeenkomst maakt de vennootschap ook bevoegd om namens en voor rekening van de cliënt – binnen het kader van de opdracht – rechtshandelingen te (laten) verrichten.
 5. De vennootschap heeft het recht om voor rekening en risico van de cliënt derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit wordt – als dat redelijkerwijs mogelijk is – met de cliënt besproken. De inschakeling van o.a. deurwaarders, koeriers en (beëdigde) vertalers hoeft de vennootschap niet te bespreken met de cliënt.

Artikel 4 Informatieverstrekking

 1. De cliënt moet alle gegevens, stukken en overige informatiedragers die naar het oordeel van de vennootschap zijn vereist voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig, volledig en in de door de vennootschap gewenste vorm en manier aan de vennootschap ter beschikking stellen. De cliënt moet kunnen instaan en verantwoordelijk zijn voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die hij of zij verstrekt of namens hem of haar wordt verstrekt aan de vennootschap. Hiervoor aanvaardt de vennootschap geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Als de cliënt de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie niet of niet tijdig aan de vennootschap verstrekt, heeft de vennootschap het recht om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling daarvan aan de cliënt te beëindigen. De termijn voor deze beëindiging bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de dagtekening van de brief waarin deze schriftelijke mededeling staat vermeld. Na het verstrijken hiervan is de beëindiging geformaliseerd.
 3. Lid 2 van dit artikel is eveneens van toepassing als de door de cliënt of namens de cliënt verstrekte informatie niet juist, niet volledig of niet betrouwbaar blijkt te zijn. Als de vennootschap schade lijdt door een schending van het eerste lid van dit artikel, moet de cliënt mogelijk een schadevergoeding betalen.
 4. De cliënt gaat ermee akkoord dat informatie ter beschikking mag worden gesteld aan de letselschadespecialist van de vennootschap en diens medewerkers. Om de belangen van de cliënt te behartigen mag deze informatie – voor zover dit van belang is – worden doorgeven aan de (WA-assuradeur van) de wederpartij en overige bij de belangenbehartiging betrokken derden.

Artikel 5 Honorarium en kosten

De partijen moeten zich houden aan de afspraken over het honorarium en de kosten zoals die zijn overeengekomen in de tussen de partijen afgesloten overeenkomst.

Artikel 6 Overige financiële bepalingen

 1. De vennootschap hoeft niet contant te betalen.
 2. Alle declaraties van de vennootschap moeten binnen 30 dagen na de datum van de declaratie worden voldaan. Is de betaling niet op tijd, dan heeft de vennootschap het recht om zonder ingebrekestelling een vertragingsrente van 1 % per maand in rekening te brengen. Als de vennootschap invorderingsmaatregelen moet treffen, dan zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor de cliënt.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. De vennootschap zal het bij de uitvoering van de overeenkomst aangelegde dossier bewaren tot tien jaar na de datum waarop het de laatste (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak verrichtte.
 2. Na het verstrijken van de in sub 1 van dit artikel genoemde termijn zal Bureau Pals ervoor zorgen dat het dossier wordt vernietigd.
 3. Als de cliënt hierom vraagt, zal de vennootschap het dossier aan de cliënt teruggeven. Een verzoek om retourzending moet minimaal één maand voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn door de vennootschap zijn ontvangen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat zijn afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Als om welke reden dan ook - met uitzondering van het geval dat de vennootschap de premie niet heeft betaald - deze verzekering niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot het bedrag dat volgens de overeenkomst bij de cliënt in rekening werd gebracht.
 2. De vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 3. Ondanks wat er op andere plekken in deze Algemene Voorwaarden vermeld staat, geldt dat iedere aansprakelijkheid van de vennootschap vervalt als de cliënt niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een klacht bij de vennootschap heeft ingediend. Onder tijdig verstaan we hier een termijn van een jaar nadat de cliënt redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het voorval dat tot aansprakelijkheid zou kunnen leiden.

Artikel 9 Klachtenreglement

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook onderdeel van het klachtenreglement zoals dat door de vennootschap is vastgesteld.
 2. De cliënt kan op zijn of haar verzoek een exemplaar van het klachtenreglement toegezonden krijgen. Verder is het reglement ook gepubliceerd op www.palsletselschade.nl.
 3. De vennootschap is bevoegd om het klachtenreglement te wijzigen.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

De vennootschap heeft uitdrukkelijk het recht om bij een eenzijdige beëindiging door de cliënt niet of onvolledig gecompenseerde kosten van de belangenbehartiging, het honorarium en de verschotten te verhalen op de cliënt, volgens de artikelen 7:408 tot en met 7:411 BW.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van een geschil tussen cliënt en de vennootschap kennis te nemen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2021.