Pals Letselschade doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Lees hier dan meer over onze klachtenregeling.

Praat met uw letselschadespecialist

Als u ontevreden bent over de behandeling van uw letselschadezaak door uw letselschadespecialist, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw letselschadespecialist. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. Hij of zij bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw bezwaren weg te nemen, om zo gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.

Komt er geen oplossing?

Mocht er na het bespreken van uw klacht met uw letselschadespecialist geen oplossing komen voor uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het management. U kunt uw klacht onder vermelding van uw naam, dossiernummer en voorzien van een korte omschrijving van uw klacht indienen:

Per brief aan:

Pals Letselschade
T.a.v. mevrouw J. Stel
Amersfoortseweg 15E
7313 AB Apeldoorn

Per e-mail aan: j.stel@palsletselschade.nl

Ook kunt u ook telefonisch contact opnemen met mevrouw Stel op telefoonnummer 06-547 764 91.

Wat gebeurt er met uw klacht?

1. Ontvangstbevestiging van uw klacht

U ontvangt binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst en meer informatie over de verdere procedure voor de behandeling van uw klacht. Klachten worden door Pals Letselschade geregistreerd. De volgende gegevens worden vastgelegd:

  • de NAW-gegevens van de klager;
  • de ontvangstdatum van de klacht;
  • een omschrijving van de klacht;
  • de naam van de letselschadespecialist die het dossier in behandeling heeft;
  • alle correspondentie met betrekking tot de klacht;
  • de datum en de wijze van afhandeling van de klacht;
  • de status van de klacht.

2. Opvragen van dossier bij de letselschadespecialist

Het management bespreekt de gemelde klacht met de desbetreffende letselschadespecialist en vraagt uw dossier op. Naar aanleiding van uw klacht kan het zijn dat het management contact met u opneemt voor aanvullende telefonische of schriftelijke informatie.

3. Het beoordelen van uw klacht

De beoordeling van uw klacht wordt verricht op basis van de opgevraagde en aangeleverde informatie. U ontvangt schriftelijk binnen zes weken een onderbouwde en inhoudelijke reactie van het management. De behandelende letselschadespecialist ontvangt een kopie van de reactie van het management op uw klacht.

Mocht het wegens bijzondere omstandigheden niet mogelijk zijn om binnen zes weken een reactie te geven, ontvangt u binnen dezelfde termijn een tussenbericht met een nadere toelichting over de te nemen stappen en de termijn waarbinnen de definitieve reactie wordt gegeven. De reactietermijn begint te lopen op de eerste werkdag nadat wij uw klacht hebben ontvangen.

Uw klacht kan geheel of gedeeltelijk worden erkend of worden afgewezen:

Geheel of gedeeltelijke erkenning
Bij erkenning van de klacht wordt de klager gevraagd of er nog vertrouwen is in de behandelend letselschadespecialist en/of Pals Letselschade. Als het vertrouwen er niet meer is, dan wordt er samen met de klager gekeken om de letselschadezaak over te dragen aan een andere letselschadespecialist van Pals Letselschade.

Is dit vertrouwen niet (meer) aanwezig, dan zal Pals Letselschade medewerking verlenen aan de overdracht van het dossier aan een andere belangenbehartiger, onder de voorwaarden, zoals vermeld in de overeenkomst belangenbehartiging.

Afwijzing van uw klacht
Het management beoordeelt uw klacht en onderbouwd deze schriftelijk met argumenten waarom deze wordt afgewezen. Indien u geen vertrouwen (meer) heeft in het laten behartigen van uw belangen door Pals Letselschade, dan zal medewerking worden verleend aan de overdracht van het dossier aan een andere belangenbehartiger, onder de voorwaarden, zoals vermeld in de overeenkomst belangenbehartiging.

Het oordeel van de klachtenfunctionaris aangaande de klacht is niet vatbaar voor (her)beoordeling door het management, tenzij de klager daartoe, door het management te beoordelen, argumenten aanvoert. De behandeling van de (aanvullende) klacht betreft enkel die van de schriftelijke stukken; hoor- en wederhoor van zowel klager als letselschadespecialist is niet aan de orde. Het management verstrekt in dit voorkomende geval binnen vier weken na bevestiging van ontvangst van de (aanvullende) klacht schriftelijk en met redengeving een beoordeling.

Kunt u samen geen oplossing vinden voor uw klacht?

Indien u geen gebruik wilt maken van deze klachtenregeling of u vindt de uitkomst van de behandeling van uw klacht niet bevredigend? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het NIVRE of het Bemiddelingsloket van de Letselschade Raad.

Indien de letselschadespecialist registerexpert is bij het NIVRE kunt u uw klacht melden bij deze instantie:
Nederlands Instituut van Register Experts
Postbus 4231
3006 AE Rotterdam

Indien de letselschadespecialist geen registerexpert is bij het Bemiddelingsloket van de Letselschade Raad:
De Letselschade Raad
T.a.v. Het Bemiddelingsloket
Postbus 93309
2509 AH Den Haag

Dit klachtenreglement laat de rechten en verplichtingen van partijen, voortvloeiende uit de overeenkomst van belangenbehartiging, evenals de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, onverlet.